Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ο σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωσή του να είναι σε θέση να ανταποκριθούν επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, για την απόκτηση εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης.